صنعت پزشکی و دارویی:

شرکت گل دارو، شرکت پارسیان طب بهزاد، شرکت فراشیمی، شرکت به نوار )مشاوره و طراحی( ،شرکت نوین باند ) پاندا( ، شرکت

تولیدی طبی مادران گروه پزشکی راما، شرکت دارویی شیمی عنصر مریم، شرکت دانش بنیان فارمدپلیمر ، شرکت پارسیان طب، شرکت درمانگر آرش، شرکت –

صدرا توس، شرکت نانو ابزار پارس، شرکت آوان طب