صنعت مواد غذایی:

همکاری با شرکت هایی همچون شرکت پروتئین ایران )شیلتون (، صنایع غذایی ایران، شرکت دنون لبنی پارس، صنایع غذایی بهنوش

ایران، شرکت تولیدی شیوا)شیبابا(، شرکت پگاه ارومیه ، شرکت پگاه زنجان، شرکت کشت و صنعت نوشینه، شرکت کاله آمل، شرکت خوشه کنجدی یزد، مواد

غذایی شیرین کار، لبنیات کالبر، شرکت یکتا نگین کاوه) لتوس( ، مواد غذایی شکرریز، شرکت زرین شاد، شرکت آبمیوه لیمون، شرکت بهاران گل )کاله( ، شهرک

صنعتی یهشهر، شرکت فاضل،آبمیوه نارونه، زمزم گرگان، زمزم تهران