باطری خودرو

 

 

شرکت صدرا طرح و تجهیز اسپادانا 

موفق به ساخت دستگاه پر کار برد در زمینه تولید باطر ی  گردیده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باطری چیست

باطری یا پیل الکتریکی (ولتاییک) منبعی از انرژی پتانسیل الکتریکی است که در درون آن با انجام واکنش‌های شیمیایی، انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود، این انرژی در قطب‌های باطری قابل دریافت است . انرژی قابل دریافت در قطب‌های باطری به ازای یکای بار الکتریکی را نیروی محرکه الکتریکی (Electromotive force یا emf) باطری می‌گویند و آن را با یکای ولت اندازه‌گیری می‌کنند. قطب مثبت باطری را کاتد و قطب منفی آن را آند می‌نامند.

دستگاه های مورد استفاده

در حوزه باطری سازی

یونیت تزریق چسب

……

یونیت تزریق چسب

……