فیلترهای بیمارستانی

 

 

 

شرکت صدرا طرح و تجهیز اسپاداناموفق به  فعالیت در حوزه ساخت فیلترهای بیمارستانی گردیده است.

 

 

 

 

 

 

اهمیت فیلتر  در اتاق عمل

کنترل آلاینده ها در هوا و شرایط آسایش در اتاق عمل، از موارد مهمی است که بایستی در طراحی مورد توجه قرار گیرد. دو مورد از منابع اصلی آلاینده های معلق در هوا، معمولاً میکرو ارگانیزم های موجود در اتاق عمل و ذرات وارد شده به داخل اتاق عمل توسط تهویه یا نفوذ می باشد . ذرات وارد شده توسط تهویه را می توان با استفاده از فیلتر های با بازده بالا و ذرات وارد شده توسط نفوذ را نیز می توان به وسیله نگهداری اتاق عمل تحت فشار مثبت، در مقایسه با فشار محیط اطراف اتاق، کنترل نمود.

دستگاه های مورد استفاده

در حوزه فیلتر های بیمارستانی

یونیت تزریق چسب

…..

یونیت تزریق چسب

…..