تجهیزات پزشکی و ابزار دقیق

 

 

 

شرکت صدرا طرح و تجهیز اسپادانا

موفق به ساخت دستگاه در حوزه تجهیزات پزشکی و ابزار دقیق گردیده است.

 

 

 

 

 

ابزار دقیق چیست؟

منظورمان از دقیق بودن، همان اندازه گیری دقیق و با کمترین خطا است.
بنابراین ابزار دقیق، هنر و علم استفاده از تجهیزاتی است که به خوبی و با کمترین خطا، کمیت های مورد نظر در کارخانه یا سایت را اندازه گیری کنند.
این کمیت های مورد اندازه گیری، ممکن است سطح یک مخزن یا فلوی عبوری از یک پایپ، یا دمای یک کوره و یا فشار مربوط به یک مخزن یا پایپ باشد.

دستگاه های مورد استفاده

در حوزه تجهیزات پزشکی و ابزرا دقیق

یونیت تزریق چسب

……

یونیت تزریق چسب

……