نمایش یک نتیجه

شرکت دانش بنیان صدرا طرح و تجهیز اسپادانا با تکیه بر دانش بومی توانسته است انواع گان های دستی را تولید کند.

گان دستی اسپری

گان (کد 4/001)

گان دستی مالشی

گان (کد 4/011)

گان دستی ریزشی

گان (کد 4/012)

گان دستی اسپری

گان (کد 4/018)

گان دستی ریزشی

گان (کد 4/022)

گان دستی ریزشی

گان (کد 4/023)

گان دستی ریزشی

گان (کد 4/037)

گان دستی ریزشی

گان (کد 4/038)

گان دستی اسپری

گان (کد 4/039)