افتخارات و دستاوردها:

از افتخارات شرکت میتوان بدین موارد اشاره نمود:

ثبت 9 محصول دانش بنیان در سال 1393

ثبت 11 محصول دانش بنیان در سال 1397

دارای گواهینامه ISO 9001:2015

کسب رتبه اول در گروه واحدهای فناور مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در سال 1395

کسب رتبه اول در گروه واحدهای فناور مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در سال 1396

کسب رتبه برتر در گروه واحدهای فناور مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در سال 1397

پژوهشگر برتر استان اصفهان در سال 1397